Logo

Shanghai, China iATN Member Directory

  • Shanghai Oriental Motors Ltd (Audi)

    Ramon Ludovice - Technician

  • SuiShen

    Cheng Zhang - Technical Information Specialist

  • Yongda Shanghai

    Guozhao Yu - Technician/Manager

Date Last Modified: June 7, 2018